محاسبات

 محاسبات فوق به صورت حدودی می باشد برای کسب اطلاعات دقیق تر به کاتالوگ مراجعه شود.

چیلرتراکمی  Compaction chiller
انرژی الکتریکی

Electrical energy- kw/tr/1&0.8  water flow~2.5&3 Refrigerant gas charging gas charging tr/3lb

ظرفیت سنجی چیلر تراکمی Capacity condensing chiller~25&30m۲=۱tr or 12000 btu
ظرفیت سنجی چیلر تراکمی Capacity condensing chiller~m۲ ۹۰&120 kcal*3.96/12000 or~m۲*۴۰۰
دبی برج خنک کننده Cooling tower debi 3gpm= inlet water 95f-outet water85f-humid tumid temperatures 78f
مقدارآب جبرانی برج خنک کننده Compensatory watr of cooling tower ~TR/0.3&0.2/lm or 3 &4.5 gpm
تخمین ظرفیت دیگ pot capacity estimation- BTU/H boiler= BTU/H +BTU/H Hot water *1.2
تخمین حجم منبع انبساط باز Open Expansion tank Source Volume(GAL)= Heating capacity of boiler BTU/H/6400
تخمین سطح مقطع دودکش Chimneysection sursace estimation kw1=400mm or1000 BTU/H 0.2in2
دبی فن کویل به ازای هر۱۰۰ cfm برای سرمایش Fan coil debi for each100 cfm for cool~ 0.75 gpm
ظرفیت سرمایی کل به ازای هر۱۰۰ cfm Cooling capacity for ach 100 cfm ~ 3800btu/h
ظرفیت سرمایی به ازای هر۱۰۰ cfm Total cooling capacity for each 100 cfm ~ 2600btu/h
دبی فن کویل به ازای هر۱۰۰ cfm  برای گرمایش Fan coil debi for each 100 cfm for heating ~ 0.95 gpm
ظرفیت گرمایی به ازای هر۱۰۰ cfm Heating capacity for each 100 cfm ~ 9500btu/h
تخمین دبی پمپ برای انتقال آب سرد Pump debi estimation for transferring cold water GMP=(BTU/H)/5000
تخمین دبی پمپ برای انتقال آب گرم Pump debi estimation for transferring warm water GMP=(BTU/H)/10000
فهرست