پتروشیمی الوند

نام پروژه:

سال اجرا:

توضیحات :

پتروشیمی پتروپارس
فهرست