پتروشیمی برزویه

نام پروژه:
سال اجرا:
توضیحات:
پتروشیمی عسلویه
پتروشیمی پتروپارس
فهرست