پتروشیمی پتروپارس

نام پروژه:

سال اجرا:

توضیحات:

واحد طراحی آیس من این امکان رابه ما میدهد تا با راهکارهای نوآورانه وبرتردرراستای طراحی سیستم های سرمایشی وگرمایشی قدمی هرچند کوچک در این راه برداریم و مامفتخریم که باتکیه بر نرم افزارهای پیشرفته ودانش فنی متخصصان خود سیستم های جدبید اعم ازسیستم های تبریدخاص صنعتی را طراحی کرده وهیچگاه در این راه از روش مهندسی معکوس درساخت دستگاههای خوداستفاده نکرده ایم.مابا تکیه بر واحدR&Dودانش مهندسان خودوبا سابقه۳۰ساله قادر به طراحی انواع سیستم چیلرصنعتی وعمومی از ظرفیت۱ تن تبریدتا ظرفیتهای بالای۷۰۰تن تبرید خواهیم بود.

پتروشیمی برزویه
پتروشیمی الوند
فهرست